PROJECT:

“BevTOUR” (No. 2020-1-UK01-KA202-079031)

DURATION:

14.12.2020 – 13.12.2022 (24 months)

SOURCE OF FUNDING:

Erasmus+ programme 2014-2020;

Key Action 2: Strategic Partnership Projects

PROJECT PARTNERS:

PROJECT BACKGROUND

Gastro-tourism, culinary tourism or food and beverage tourism is the exploration of food/beverage as the purpose of tourism. It is now considered a vital component of the tourism experience. Dining out is common among tourists and “food is believed to rank alongside climate, accommodation, and scenery” in importance to tourists. Food/Beverage Tourism is ‘the act of travelling for a taste of place to get a sense of place’ Erik Wolf, Executive Director World Food Travel Association.

The fact that Food and Beverage helps to underline and strengthen local and regional identity is an important point for tourism development. Tourists are often in search of some kind of regional specificity or ‘authenticity. Top Tourism Industry Benefits include sustainable, respectful, and educated visitors. Increased media coverage including social media influencers and food and travel bloggers. Increase in tax revenue allocated to government authorities. Increased community awareness and pride in local culinary cultures. Increased benefits to local economy in terms of tourism spend local agriculture and employment.

The BevTOUR project results will help food and beverage producers, and the support organisations and intermediaries in this sector all over Europe to understand the potential benefits of Food and Beverage Tourism to their own business, and to the wider region. It will help them to understand what is possible in terms of developing their tourism potential through best practice cases from around Europe.

THE “BevTOUR” MAIN AIMS AND OBJECTIVES

  • to identify and detail best practices in food and beverage tourism from around Europe.
  • to increase awareness among artisan food and beverage producers of the economic opportunity presented.
  • to provide producers and regional intermediaries with the tools to develop their tourism product and marketing strategy.

INTELLECTUAL OUTPUTS

IO1 – BEVTOUR BEST PRACTICE HANDBOOK will be developed specifically for Food/Beverage producers who wish to add tourism product to their portfolio. It will also be very relevant for Tour Operators and Intermediaries, Consultants, Trainers and Support Agencies working in this field. The handbook will contain a minimum of 11 well developed Case Studies from around Europe covering a range of categories of food and beverage. The book will also include a guide on how to promote a gastro-tourism destination. This resource will be created to help owners and managers of small gastro-tourism destinations to understand and efficiently use different avenues of promotion available to them.

IO2 – BEVTOUR GUIDEBOOK (an added value output) will be developed specifically for Tourists and will also be very relevant for Tour Operators as well as for Intermediaries. The handbook will contain a minimum of 33 identified projects from around Europe covering a range of categories of food and beverage. It will include all the elements that gastro-tourists crave; Cooking/winemaking/brewing etc. with Home Cooks & Regional Chefs or makers, Foraging Parties that end in cooking/brewing & eating/drinking, Harvest Times, Farm-to-Fork/Glass Experiences, Introduction to new food/beverages, Tours of unique facilities, Tasting something new for the very first time.

IO3 – THE BevTOUR PLATFORM, a core component of the project. The aim is to create an online space for people to find support tools and participate in project activities. The website will be delivered in a way to encourage new ideas and adopting best practice through education how to positively kick-start food/beverage tourism and branding in their own region.


PROJEKT:

“BevTOUR” (št. 2020-1-UK01-KA202-079031)

OBDOBJE – TRAJANJE IZVEDBE:

14.12.2020 – 13.12.2022 (24 mesecev)

VIR FINANCIRANJA:

Erasmus+ programme 2014-2020;

Key Action 2: Strategic Partnership Projects

PROJEKTNI PARTNERJI:

OZADJE PROJEKTA

Gastronomski turizem, kulinarični turizem oziroma turizem hrane in pijač kot se ga tudi imenuje, predstavlja odkrivanje in raziskovanje področja  prehranjevanja in uživanja pijač kot namena turizma, ki v današnjem času že zavzema mesto vitalne komponente področja turizma. Poskušanje in uživanje lokalnih kulinaričnih specialitet je med turisti zelo priljubljeno in se kot takšno po pomembnosti uvršča ob bok lokalnemu podnebju in zanimivostim ter namestitvenim objektom. Erik Wolf, izvršni direktor »World Food Travel Association« kulinarični turizem označuje kot »dejanje potovanja z namenom okusiti prostor in dobiti občutek zanj«.   

Dejstvo, da hrana in pijače poudarjajo in krepijo lokalno in regionalno identiteto pomeni pomemben dejavnik razvoja turizma. Turisti se pogosto odpravijo v raziskovanje in odkrivanje neke vrste regionalne posebnosti ali „pristnosti“. Koristi tako usmerjene vrhunske turistične industrije obsegajo trajnostno naravnane, spoštljive in izobražene obiskovalce, povečano medijsko pokritost, vključno z vplivneži iz družabnih omrežij ter blogerji kulinaričnega turizma. Prav tako je potrebno med koristi uvrstiti tudi povečanje davčnih prihodkov lokalnih oblasti ter večjo ozaveščenost in ponos lokalne skupnosti na svojo kulinarično kulturo. Vsekakor je potrebno omeniti tudi koristi, ki jih od te vrste turizma ima lokalno gospodarstvo, saj ima le-ta pozitiven vpliv na povečanje obsega poljedelstva in povečanje zaposlovanja novih kadrov.    

Rezultati projekta BevTOUR bodo proizvajalcem hrane in pijač ter podpornim organizacijam in posrednikom v tem sektorju po vsej Evropi pomagali razumeti potencialne koristi kulinaričnega turizma za njihove poslovne dejavnosti kakor tudi za širšo regijo. Na osnovi primerov dobrih praks širom Evrope jim bo omogočeno  razumeti in prepoznati možnosti za pospešitev  razvoja njihovega turističnega potenciala.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA “BevTOUR”

  • identificirati in podrobno opisati primere dobrih praks kulinaričnega turizma v Evropi;  
  • izboljšati ozaveščenost majhnih proizvajalcev hrane in pijače o gospodarskih priložnostih kulinaričnega turizma  .
  • proizvajalcem in regionalnim posrednikom priskrbeti orodje za razvoj turističnih proizvodov in tržne strategije.

INTELEKTUALNI REZULTATI (IR)

IR1 – BevTOUR PRIROČNIK S PRIMERI DOBRIH PRAKS bo pripravljen posebej za potrebe proizvajalcev hrane in pijač, ki v svojo ponudbo želijo dodati še nekatere turistične produkte. Priročnik bo koristen tudi za organizatorje potovanj in posrednike, svetovalce, trenerje in podporne agencije, ki delujejo na tem področju. Vseboval bo  najmanj 11 dobro izvedenih praktičnih primerov iz vse Evrope, zajel pa bo vrsto različnih kategorij hrane in pijač. V priročnik bo vključen tudi vodnik o izvedbi promocije kulinarično-turističnih destinacij.  Kot takšen bo predstavljal pomemben vir znanja, ki bo v pomoč lastnikom in upravljavcem majhnih kulinarično-turističnih destinacij pri razumevanju in učinkoviti uporabi različnih obstoječih načinov promocije.

IR2 – BevTOUR VODNIK (rezultat z dodano vrednostjo) bo namenjen turistom, koristen pa bo tudi za  organizatorje potovanj in posrednike.  Vseboval bo najmanj 33 identificiranih projektov iz vse Evrope,  različnih kategorij hrane in pijače. Vključeval bo vse elemente, po katerih hrepenijo kulinarični-turisti: kuhanje / pridelava vina / pivovarstvo itd. z domačimi in regionalnimi kuharji in pridelovalci; skupinska druženja, ki se končajo s kuhanjem / varjenjem ter uživanjem hrane in pijač; trgatev;  izkušnje »od kmetij do vilic / kozarcev«; predstavitev novih jedi/ pijač, ogledi edinstvenih objektov;  prvo okušanje nečesa novega.

IR3 – BevTOUR PLATFORMA, predstavlja osrednji element projekta. Njen namen je vzpostaviti spletni prostor, v katerem bodo obiskovalci lahko našli potrebna podporna orodja in imeli priložnost sodelovati v projektnih aktivnostih. Spletno mesto bo oblikovano tako, da bo spodbujalo nove ideje kot tudi uporabo poslovnih modelov dobrih praks na osnovi izobraževanja o načinu pozitivnega zagona kulinaričnega turizma ter vzpostavitve blagovnih znamk v njihovih regijah.

You must be logged in to post a comment.