PROJECT:

Mental Health First Aid (MHFA) in the Workplace, “EUNOIA” (No. 2020-1-IE01-KA202-065977)

DURATION:

1.12.2020 – 30.11.2022 (24 months)

SOURCE OF FUNDING:

Erasmus+ programme 2014-2020;

Key Action 2: Strategic Partnership Projects

PROJECT PARTNERS:

PROJECT BACKGROUND

Mental health is our emotional, physiological and social wellbeing. It affects how we think, feel, and act. Staying in positive mental health allows people to: (1) realise their full potential, (2) cope with the pressure of life; (3) work productively; (4) have positive relationships and (5) make good choices. We have occupational First Aid in the workplace but no Mental Health First Aid (MHFA) even though it is said that 1 in 4 of us will experience a mental health issue at some point in our life. MHFA is the help offered to a person who is developing a mental health problem or who is experiencing a mental health crisis, until appropriate professional treatment is received or until the crisis resolves. It follows the model that has been successful with conventional first aid. The workplace offers many advantages for promoting mental health including access to target groups who are otherwise difficult to access, established communications networks and cohesive workgroups. The cumulative effect of increased working hours is having an important effect on the lifestyle of a huge number of people, which is likely to prove damaging to their mental well-being. Investing in mental health initiatives for leaders and employees of an organization can help in several ways: (1) reduce stigma and create a positive workplace; (2) focus on early intervention/prevention; (3) treat issues to reduce impact; (4) improve productivity and engagement; (5) reduce costs and risk. The “EUNOIA” project results will enable SME’s all over Europe to implement these important mental health initiatives, and incorporate them into how they do business, without financial strain.

THE “EUNOIA” PROJECT MAIN AIMS AND OBJECTIVES

  • to increase awareness among employers of the personal and economic cost of Mental Illness, and the benefits, personal and economic, of addressing this issue
  • to provide employers with a cost effective solution to address the issue of mental health in the workplace and comply with their regulatory duty of care
  • eliminate stigma and address discrimination in the workplace by having MHFA form a fundamental part of H&S management systems in every workplace in Europe
  • promote more inclusive workplace by helping people to help each other
  • to tackle the issue at EU Policy level to achieve this goal of Occupational MHFA being the recommended best practice solution.

INTELLECTUAL OUTPUTS

IO1 – Online platform with Interactive Mental Health First Aid training will be a core component of the occupational Mental Health First Aid Kit. The aim is to create an online space for people to find support tools and participate with co-workers in activities that promote wellbeing. The website will be tackling the issue of positive mental health in the workplace head-on, and it will be delivered in a way to encourage through education how to positively start a conversation around mental health. The platform will also be used to publish a series of training content and educational videos that will be developed based on the learned and innovation applied during the project. The videos are specifically directed towards employees (and the wider public) to inform, educate and reinforce on the key topics covered in the employee handbook. The video series will work in parallel to the handbook, and be used by employers implementing MHFA as online training for staff.

IO2 – A handbook for Employers on Mental Health First Aid Implementation will be developed specifically for managers of the workplace on how to properly implement a Mental Health First Aid programme into the workplace, and how it can be integrated seamlessly with existing management systems. It is our challenge to develop a management system for MHFA that can be easily integrated with these existing workplace systems and procedures. The handbook will be used as part of the toolkit to introduce MHFA to workplaces. It will accompany the website, the video series, and the employee handbook and it will also contain forms, templates and worksheets required for implementation.

IO3 – A handbook for Employees on Mental Health First Aid will include guidelines that constitute best practice in MHFA strategies through the workplace specifically tailored to Occupational Health & Safety Management System (OH&S systems). The handbook will be used as part of the toolkit to introduce MHFA to workplaces. It will accompany the website, the video series, and the employee handbook and it will also contain forms, templates and worksheets required for implementation. Awareness is the key and ensuring that all support materials are clear, factual and do not stigmatize anyone at all. Creating simple, pragmatic support materials using language that keeps mental Health in the arena Health & Safety at work. This handbook is specifically targeted to the employees who will be equipped with life skills that will sustain their personal and professional development. Specifically the handbook will serve as a sustainable tool towards their personal and professional development as it will connect them with the appropriate resources, foster their self-esteem, and help them acquire empathy, enhance their work performance and ultimately increase their ability to manage mental health issues.


PROJEKT:

Prva pomoč za mentalno zdravje na delovnem mestu, “EUNOIA” (št. 2020-1-IE01-KA202-065977)

OBDOBJE TRAJANJA IZVEDBE:

01.12.2020 – 30.11.2022 (24 mesecev)

VIR FINANCIRANJA:

Erasmus+ programme 2014-2020;

Key Action 2: Strategic Partnership Projects

PROJEKTNI PARTNERJI:

OZADJE PROJEKTA

Duševno zdravje predstavlja naše čustveno, fiziološko in socialno počutje. Vpliva na to, kako mislimo, čutimo in delujemo. Pozitivno duševno zdravje omogoča ljudem, da: (1) uresničijo svoje potenciale v celoti, (2) obvladujejo strese v življenju; (3) delajo produktivno; (4) imajo pozitivne socialne odnose in (5) se dobro odločajo. Na delovnem mestu se vedno v bližini nahaja t.i. običajna prva pomoč, ni pa na voljo prve pomoči za duševno zdravje (PPDZ), čeprav je znano, da se bo 1 od 4 sodelavcev, na določeni točki svojega življenja soočil z izkušnjo težave v duševnim zdravjem. PPDZ je pomoč, ki jo nudimo osebi, pri kateri so se začele pojavljati težave z duševnim zdravjem ali se že sooča s krizo svojega duševnega zdravja. Gre za obdobje do prejema ustrezne strokovne obravnave oziroma do razrešitve krize. Takšna pomoč se ravna po modelu, ki je uspešen pri uporabi običajne prve pomoči. Delovno mesto ponuja številne prednosti za promocijo duševnega zdravja, vključno z dostopom do ciljnih skupin, ki so sicer težko dostopne, vzpostavljenim komunikacijskim omrežjem in povezanim delovnim skupinam. Kumulativni učinek povečanega obsega delovnega časa pomembno vpliva na življenjski slog velikega števila ljudi, kar bo verjetno imelo škodljiv učinek na njihovo duševno počutje. Naložbe v pobude za krepitev duševnega zdravja vodij in zaposlenih v določeni organizaciji lahko imajo vrste pozitivnih učinkov, kot so: (1) zmanjšanje stigme in ustvarjanje pozitivnih delovnih mest; (2) osredotočanje na zgodnje posredovanje / preprečevanje; (3) obravnavanje težav z namenom zmanjšanja njihovega vpliva; (4) izboljšanje produktivnosti in angažiranosti; (5) zmanjšanje stroškov in tveganj. Rezultati projekta »EUNOIA« bodo, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) po vsej Evropi, omogočili izvajanje teh pomembnih pobud na področju duševnega zdravja ter njihovo vključitev v poslovne procese brez finančnih obremenitev.

THE “EUNOIA” PROJECT MAIN AIMS AND OBJECTIVES

  • izboljšati ozaveščenost delodajalcev o osebnih in ekonomskih stroških duševnih bolezni ter o osebnih in ekonomskih koristih obravnave tovrstnih vprašanj
  • zagotoviti delodajalcem stroškovno učinkovito rešitev za reševanje vprašanja duševnega zdravja na delovnem mestu in izpolniti njihovo zakonsko opredeljeno dolžnost skrbi za zaposlene
  • odpraviti stigmo ter se soočiti z diskriminacijo na delovnem mestu z uvedbo PPDZ v temeljni del sistemov upravljanja varnosti in zdravja na vseh evropskih delovnih mestih
  • spodbujati ustvarjanje bolj vključujočih delovnih mest s pomočjo zaposlenim pri  izvajanju medsebojne pomoči,
  • poiskati rešitve za uvedbo PPDZ na delovnem mestu na ravni EU, kot priporočenega primera dobre prakse.

INTELEKTUALNI REZULTATI (IR)

IR1 – Spletna platforma z interaktivnim usposabljanjem za PPDZ na delovnem mestu  bo osrednji del kompleta PPDZ na delovnem mestu. Cilj je ustvariti spletni prostor, kjer bodo ljudje lahko našli ustrezna podporna orodja in bodo, skupaj s sodelavci, imeli priložnost sodelovati v promocijskih aktivnostih projekta. Spletna platforma bo naslovila vprašanja pozitivnega duševnega zdravja na delovnem mestu. Vzpostavljena bo na način, da bo z izobraževanjem spodbujala pozitivne pristope k pogovorom o duševnem zdravju. Tako oblikovana platforma  bo omogočala tudi objavo vrste vsebin usposabljanj in izobraževalnih video posnetkov, ki bodo razviti na osnovi   pridobljenega znanja in inovacij uporabljenih v času izvajanja projekta.  Izobraževalni videoposnetki bodo posebej namenjeni zaposlenim (in širši javnosti) za potrebe informiranja, izobraževanja in krepitev znanja o ključnih temah, opisanih v Priročniku za zaposlene. Serija video posnetkov bo na voljo skupaj s priročnikom, delodajalci pa jih bodo lahko uporabljali kot PPDZ na delovnem mestu v okviru spletnega usposabljanja zaposlenih.

IR2 – Priročnik za delodajalce o izvajanju PPDZ na delovnem mestu bo razvit posebej za vodje oddelkov. Obravnaval bo teme povezane z  pravilnim izvajanjem PPDZ na delovnem mestu ter o njegovem integriranju v obstoječe sisteme vodenja. Razviti sistem upravljanja PPDZ na delovnem mestu, ki bo lahko enostavno vključen v obstoječe sisteme in postopke upravljanja posameznih delovnih mest štejemo med glavne izzive projekta. Priročnik bo uporabljen kot del orodnega sklopa za uvedbo PPDZ na delovnih mestih. Predstavljal bo sestavni del podpornih orodij (spletna platforma, izobraževalni video posnetki, Priročnik za zaposlene) in bo vseboval obrazce, predloge in delovne liste, potrebne za izvedbo projektnih aktivnosti.

IR3 – Priročnik za zaposlene o PPDZ na delovnem mestu bo vseboval smernice, ki bodo predstavljale najboljše prakse na področju strategij zagotavljanja PPDZ na delovnem mestu,  oblikovane pa bodo posebej za sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Priročnik bo uporabljen kot del orodnega sklopa za uvajanje PPDZ na delovnih mestih. Na voljo bo skupaj s spletno platformo, serijo izobraževalnih videoposnetkov in Priročnikom za zaposlene. Vseboval bo obrazce, predloge in delovne liste, potrebne za izvedbo. Ozaveščenost je pri tem ključnega pomena, hkrati pa predstavlja zagotovilo, da so vsi podporni materiali jasni, konkretni in pripravljeni na način, da nikogar ne stigamtizirajo. Tako je potrebna priprava preprostih in pragmatičnih podpornih materialov z uporabo izrazoslovja, ki bo ohranjalo vprašanje duševnega zdravja v okviru sistema zdravja in varnosti pri delu. Priročnik bo posebej namenjen zaposlenim za pridobitev življenjskih spretnosti, ki bodo ohranjale njihov osebni in poklicni razvoj. Natančneje, Priročnik bo služil kot trajnostno orodje za njihov osebni in poklicni razvoj, saj jih bo povezal z ustreznimi viri, negoval njihovo samopodobo in jim pomagal razviti empatijo, izboljšati njihovo delovno uspešnost in navsezadnje povečal sposobnost spoprijeti se z vprašanji povezanimi z duševnim zdravjem.  

You must be logged in to post a comment.