PROJEKT:

“DIGITALNI KMETOVALEC” (Št. 2021-1-IT01-KA220-VET- 0000033225)

SPLETNA STRAN PROJEKTA

www.digital-farmer.net

OBDOBJE TRAJANJA IZVEDBE:

10.01.2022 – 30.06.2024 (30 mesecev)

VIR FINANCIRANJA:

Program ERASMUS+ 2021-2027;

KA220-VET – Sodelovalna partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

PROJEKTNI PARTNERJI:

Cosvitec Scarl (Italija) – Vodilni partner

Acción Laboral (Španija)

Institute for Promotion and Certification of Agri-food Products (Grčija)

Pamukkale University (Turčija)

Business Inovation Council (Romunija)

Agencija za trženje območij d.o.o. (Slovenija)

EFCC Estonian Fieldbus Competency Centre OÜ (Estonija)

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Projekt »Digitalni kmetovalec« je bil zasnovan z namenom odgovoriti na potrebe kmetijskega in živilskega sektorja, ki se s prihodom sodobnih, digitalnih tehnologij, vse težje spopadata s hitrimi spremembami. Tako lahko digitalne tehnologije omogočajo boljšo sledljivost kmetijskih proizvodov, prispevajo k ozaveščanju potrošnikov in ustvarjanju večje vrednosti za kmetovalce. Zlasti slednji se morajo zato še hitreje stopati v korak s časom, razvijati in pridobivati nova znanja in spretnosti. Namen, z evropskimi sredstvi podprtega in na mednarodnem sodelovanju več deležnikov temelječega projekta »Digitalni kmetovalec« je (1) izdelati učna gradiva in inovativne metode učenja na delovnem mestu v kmetijstvu za izobraževalce in učitelje; (2) vzpostaviti platforme za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks ter (3) izoblikovati  splošno kvalifikacijo evropskih Sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu.

INTELEKTUALNI REZULTATI

IR1 – Digitalni inštruktor poklicnega izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu: Organsko besedilo namenjeno izobraževalcem in učiteljem za krepitev kompetenc v metodologijah učenja na daljavo ter uporabo  digitalnih orodij in aplikacij pri poučevanju. Priročnik bo sledil strukturi okvira, ki ga je razvila Evropska komisija, DigiCompEdu. Slednji je namenjen izobraževalcem in učiteljem na vseh ravneh izobraževanja, pri čemer podrobno opisuje 6 področij kompetenc: Poklicno udejstvovanje; Digitalni viri; Poučevanje in učenje; Ocenjevanje; Opolnomočenje učečih se; Omogočanje digitalnih kompetenc učečih se..

IR2 – Digitalno pripravništvo v kmetijstvu: Priročnik bo namenjen posodobitvi kompetenc inštruktorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na področju kmetijstva  ter organiziranju novih izkušenj  učenja na delovnem mestu temelječih na uporabi digitalnih orodij.  Razdeljen bo na 6 makro področij:  Sistemi za podporo odločanju (DSS);  Tehnologije veriženja blokov; Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); bližnja infrardeča refleksijska spektroskopija )NIRS) in droni; Vrtni roboti in programska oprema za e-trgovino, marketinške in oglaševalske platforme. Digitalno pripravništvo v kmetijstvu bo orodje uporabno za celotno pedagoško skupnost, od oblikovalcev politik do študentov..

IR3 – MOOC (Množični odprti spletni tečaji) bodo na voljo na projektni platformi in bodo razviti na osnovi dveh priročnikov. Udeleženci tečajev bodo lahko izboljšali  kompetence v uporabi digitalnih orodij pri poučevanju, tehnikah izvajanja digitalnih pripravništev in spretnostih povezanih z inovacijami v kmetijskem sektorju. MOOC bodo zelo koristen vir za pedagoge, študente in kmetovalce, ki so zainteresirani za učenje na temo inovacij v kmetijstvu in digitalnem sektorju. Sistem bo brezplačen in odprt za vse, ki bodo želeli izboljšati in okrepiti svoje kompetence ter znanje..

IO4 – Platforma – Vzpostavitev platforme bo eden izmed ključnih ciljev projekta. Pozitivno bo vplivala na diseminacijo in mreženje, kar je lahko odlično izhodišče za generiranje novih projektov in nadaljnji razvoj.  Platforma bo prav tako omogočila razvoj mreže digitalnih kmetovalcev, ki bo omogočala:

  1. diseminacijo evropskih politik in priporočil o učenju na daljavo in digitalnih kompetencah;
  2. zagotovitev orodja za izboljšanje kompetenc izobraževalcev,inštruktorjev in moderatorjev s pomočjo diseminacije odprtih izobraževalnih virov, povezanih z digitalnimi orodji v kmetijstvu ter najboljšimi evropskimi praksami ter orodji;
  3. prostor namenjen izobraževalcem, inštruktorjem, moderatorjem in deležnikom za izmenjavo najboljših praks;
  4. povezovanje podjetij in pripravnikov/institucij za usposabljanje za kasnejšo izvedbo “digitalnega pripravništva”.

VODILNI PARTNER

PROJEKTNI PARTNERJI

PROJECT:

“DIGITAL FARMER” (No. 2021-1-IT01-KA220-VET- 0000033225)

PROJECT OFFICIAL WEBSITE

www.digital-farmer.net

DURATION:

10.01.2022 – 30.06.2024 (30 months)

SOURCE OF FUNDING:

Erasmus+ programme 2021-2027;

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

PROJECT PARTNERS:

Cosvitec Scarl (Italy) – Leading partner

Acción Laboral (Spain)

Institute for Promotion and Certification of Agri-food Products (Greece)

Pamukkale University (Turkey)

Business Inovation Council (Romania)

Agencija za trženje območij d.o.o. (Slovenia)

EFCC Estonian Fieldbus Competency Centre OÜ (Estonia)

MAIN AIMS AND OBJECTIVES

The project Digital Farmer has been designed to respond to the needs of agriculture and food production sector which are changing so fast following the employment of digital technologies. Indeed, digital technologies enable better traceability of agricultural products, providing peace of mind for consumers and greater value for farmers. Consequentially, farmers need to develop and to acquire new skills in the field of agriculture. Through European funding and an international multi-stakeholder cooperation, Digital Farmer intends to produce teaching materials and innovative work-based learning methodologies for educators and teachers in the field of agriculture, platforms for awareness raising, exchange of good practices and a general qualification of European VET systems related to agriculture.

PROJECT OUTPUTS

IO1 – Digital VET Trainer in Agriculture: an organic text for educators and teachers for strengthening competences in distance learning methodologies and in digital tools and application to be used during teaching activities. The manual will follow the structure of the framework developed by the European Commission, DigiCompEdu. The framework is directed towards educators and teachers at all levels of education and details 6 area of competences: Professional Engagement; Digital Resources; Teaching and Learning; Assessment; Empowering Learners; Facilitating Learners’ digital Competence.

IO2 – Digital Traineeship in Agriculture: a manual divided in 6 macro-area to update VET trainers in agriculture competences and for organising new work-based learning experiences in digital format. The manual will be divided in 6 macro-area:  Decision Support Systems (DSS); Block Chain Technologies; Information and communication technologies (ICT); Nirs and Drones; Farmbot and E-Commerce software, marketing and advertising platforms. Moreover, Digital Traineeship in Agriculture will be a useful tool for the whole teaching community, from policy makers to students.

IO3 – MOOC will be available on the project platform and will be developed on the basis of the two project manuals. Through the course, participants will enhance their competences in digital tools to be implemented during teaching activities, techniques for carrying out digital traineeships and skills related to innovations in the agricultural sector. It will be a very useful resource for educators, students and farmers who are interesting in learning the latest innovations in the agricultural and digital sector. Moreover, it will be free and open so as anyone can enhance and strengthen their competences and their knowledge.

IO4 – The platform will be the pivot of the project objectives. It will positively influence the aspects related to dissemination and will offer networking opportunities that can trigger future projects and further developments. Thanks to the platform, the Network of Digital Farmers will be developed and it will allow:

  1. dissemination of European policies and recommendations on distance learning and digital competences;
  2. the provision of a tool to improve educators, trainers and facilitators competences through the dissemination of OERs related to digital tools in agriculture and of European best practices and tools;
  3. the provision of a place for educators, trainers, facilitators and stakeholders for exchanging best practices;
  4. matching companies and trainees/training institutions for the subsequent implementation of “digital internships”.

LEADING PARTNER

PROJECT PARTNERS