“BeWELL – EUNOIA”

PROJEKT:

“BeWELL – EUNOIA”: Prva pomoč za duševno zdravje (PPDZ) na delovnem mestu, (št. 2020-1-IE01-KA202-065977)

SPLETNA STRAN PROJEKTA

www.bewell-eunoia.eu

OBDOBJE TRAJANJA IZVEDBE:

1.12.2020 – 30.11.2022 (24 mesecev)

VIR FINANCIRANJA:

Erasmus+ program 2014-2020;

Ključna aktivnost 2: Projekti strateška partnerstva

PROJEKTNI PARTNERJI:

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

  • izboljšati ozaveščenost delodajalcev o osebnih in ekonomskih stroških duševnih bolezni ter o osebnih in ekonomskih koristih obravnave tovrstnih vprašanj
  • zagotoviti delodajalcem stroškovno učinkovito rešitev za reševanje vprašanja duševnega zdravja na delovnem mestu in izpolniti njihovo zakonsko opredeljeno dolžnost skrbi za zaposlene
  • odpraviti stigmo in diskriminacijo na delovnem mestu z uvedbo PPDZ v temeljni del sistemov upravljanja varnosti in zdravja na vseh evropskih delovnih mestih
  • spodbujati ustvarjanje bolj vključujočih delovnih mest, in sicer z nudenjem pomoči zaposlenim za izvajanje medsebojne pomoči,
  • na ravni EU poiskati rešitve za uvedbo PPDZ na delovnem mestu, kot priporočenega primera dobre prakse.

INTELEKTUALNI REZULTATI (IR)

IR1 – Spletna platforma z interaktivnim usposabljanjem za PPDZ na delovnem mestu  – osrednji del kompleta PPDZ na delovnem mestu. Cilj je ustvariti spletni prostor, v katerem bodo ljudje dostopali do podpornega orodja in imeli priložnost sodelovati v aktivnostih projekta.

IR2 – Priročnik za delodajalce o izvajanju PPDZ na delovnem mestu bo razvit posebej za vodje oddelkov. Naslovil bo teme povezane z načini pravilnega uvajanja PPDZ na delovnem mestu in načinih, kako bi bilo mogoče tovrstno pomoč brez težav integrirati v obstoječe sisteme vodenja. Izziv, ki ga naslavljamo, je razviti sistem upravljanja PPDZ na delovnem mestu, ki bi ga bilo mogoče enostavno integrirati v obstoječe sisteme upravljanja in postopke upravljanja posameznih delovnih mest. Predstavljal bo sestavni del podpornih orodij (spletna platforma, izobraževalni video posnetki, Priročnik za zaposlene) in bo vseboval obrazce, predloge in delovne liste, potrebne za nemoteno izvedbo.

IR3 – Priročnik za zaposlene o PPDZ na delovnem mestu bo vseboval smernice, ki bodo predstavljale najboljše prakse v strategijah zagotavljanja PPDZ na delovnem mestu, pri čemer bodo posebej prilagojene sistemu upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Priročnik bo uporabljen kot del orodja za uvajanje PPDZ na delovnem mestu. Na voljo bo skupaj s spletno platform, serijo izobraževalnih videoposnetkov in Priročnikom za zaposlene. Vseboval bo obrazce, predloge in delovne liste, potrebne za izvedbo. Priročnik bo posebej namenjen zaposlenim in bo služil kot trajnostno orodje za njihov osebni in poklicni razvoj, saj jih bo povezal z ustreznimi viri, spodbudil njihovo samopodobo in jim pomagal razviti empatijo, izboljšati njihovo delovno uspešnost in navsezadnje povečal sposobnost spoprijeti se z vprašanji povezanimi z duševnim zdravjem.

NOSILEC PROJEKTA

PROJEKTNI PARTNERJI

PROJECT:

“BeWELL – EUNOIA”: Mental Health First Aid (MHFA) in the Workplace (No. 2020-1-IE01-KA202-065977)

PROJECT OFFICIAL WEBSITE

www.bewell-eunoia.eu

DURATION:

1.12.2020 – 30.11.2022 (24 months)

SOURCE OF FUNDING:

Erasmus+ programme 2014-2020;

Key Action 2: Strategic Partnership Projects

PROJECT PARTNERS:

MAIN AIMS AND OBJECTIVES

  • to increase awareness among employers of the personal and economic cost of Mental Illness, and the benefits, personal and economic, of addressing this issue
  • to provide employers with a cost-effective solution to address the issue of mental health in the workplace and comply with their regulatory duty of care
  • eliminate stigma and address discrimination in the workplace by having MHFA form a fundamental part of H&S management systems in every workplace in Europe
  • promote a more inclusive workplace by helping people to help each other
  • to tackle the issue at EU Policy level to achieve this goal of Occupational MHFA being the recommended best practice solution.

INTELLECTUAL OUTPUTS

IO1 – Online platform with Interactive Mental Health First Aid training will be a core component of the occupational Mental Health First Aid Kit. The aim is to create an online space for people to find support tools and participate with co-workers in activities that promote wellbeing.

IO2 – A handbook for Employers on Mental Health First Aid Implementation will be developed specifically for managers of the workplace on how to properly implement a Mental Health First Aid programme into the workplace, and how it can be integrated seamlessly with existing management systems. The handbook will be used as part of the toolkit to introduce MHFA to workplaces. It will accompany the website, the video series, and the employee handbook and it will also contain forms, templates and worksheets required for implementation.

IO3 – A handbook for Employees on Mental Health First Aid – will be used as part of the toolkit to introduce MHFA to workplaces. It will accompany the website, the video series, and the employee handbook and it will also contain forms, templates and worksheets required for implementation. This handbook is specifically targeted to the employees and will serve as a sustainable tool towards their personal and professional development, it will connect them with the appropriate resources, foster their self-esteem, and help them acquire empathy, enhance their work performance and ultimately increase their ability to manage mental health issues.

 

LEADING PARTNER

PROJECT PARTNERS